mandag, juni 25, 2007

Grønt ansvar
Regeringens debatoplæg om en strategi for bæredygtig udvikling


Miøjøministeriets oplæg til en strategi for bæredygtig udvikling i Danmark og vedr. vore internationale relationer. Det er et debatoplæg, som vi skal debatere, se sidst i denne post.

Oplægget kan downloades fra Miljøministeriets hjemmeside:
http://www.baeredygtig-udvikling.mim.dk/

Under overskriften:
Alle har et ansvar (vedr. Bæredygtig udvikling) (side 35)

"Løsninger og målsætninger
Skal vi aktivt påtage os et medansvar for en bæredygtig udvikling i de kommende årtier, er det nødvendigt også at sikre, at de kommende generationer får en tilstrækkelig klar bevidsthed om nødvendigheden af en bæredygtig udvikling.

Undervisning i folkeskolen, ungdomsuddannelserne og i alle dele af uddannelsessektoren samt den uformelle læring, er derfor et centralt element i bæredygtighedsstrategien." (side 36).

"Det gør regeringen vedr. Bæredygtig Udvikling

Uddannelse for bæredygtig udvikling
Regeringen vil i 2007 fortsætte opfølgningen på FN’s tiår 2005-2014 for uddannelse for bæredygtig udvikling. Arbejdet vil som hidtil tage udgangspunkt i de internationale aftaler, som Danmark har tiltrådt.

De planer og strategier, som er udarbejdet af FN’s økonomiske kommission for Europa (UNECE) og FN’s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab (UNESCO), vil være grundlaget for en tilpasset dansk strategi.

På uddannelsesområdet vil der blive bygget videre på det hidtidige arbejde med det grønne islæt i undervisningen, men der vil fremover blive lagt større vægt på sammenhængen mellem faglige kundskaber, holdninger og adfærd samt på den betydning, som vore daglige handlinger kan have på en bæredygtig udvikling på lokalt, nationalt og globalt plan.

Bæredygtig udvikling er allerede en del af bestemmelserne om fagenes indhold i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne og i visse dele af læreruddannelsen." (side 38)

"Anden-generations Lokal Agenda 21-strategier
Loven om Lokal Agenda 21-arbejdet – eller "dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede" – har vist sig som en succesfuld tilgang til at få borgere og lokale foreninger til at lytte og forstå, og til at få den voksende grønne bevidsthed omsat til handling.

Tanken bag den lokale Agenda 21er i virkeligheden at bygge på og understøtte viljen blandt borgerne til selv at gøre noget for en mere bæredygtig udvikling.

De lokale myndigheders miljøarbejde skal kobles sammen med borgernes og virksomhedernes egen indsats – og der skal udveksles erfaringer og dannes netværk for at fremme de mest bæredygtige løsninger.

Det er af stor betydning for at nå såvel internationale som nationale målsætninger for bæredygtig udvikling, at Lokal Agenda 21-arbejdet fortsættes for at sikre stadige, lokale initiativer til bæredygtig udvikling.

Som det eneste land i verden har Danmark siden 2001 forpligtet de lokale myndigheder til at udarbejde en redegørelse hvert 4. år, der beskriver strategien for deres lokale Agenda 21-arbejde.

Kommunerne er inden udgangen af 2007 forpligtet til at redegøre for deres anden-generations Lokal Agenda 21-strategier." (side 37)


"Klima og miljø i den nye Afrika-politik

Regeringen vil i den nye Afrika-politik arbejde for, at klimatilpasning bliver indarbejdet i de nationale udviklingsplaner, og bidrage direkte til gennemførelsen gennem bistandssamarbejdet.
Indsatsen vedrørende klimaforandringer vil gå hånd i hånd med en stærkere satsning på forebyggelse af naturkatastrofer.

Der vil også blive sat fokus på en stærkere sammenhæng mellem landbrugs- og miljøindsatserne – især i Sahel-området, hvor udfordringerne er særligt store.

Endelig vil regeringen arbejde for, at den afrikanske ungdom får bedre oplysning om og uddannelse i miljø. (side 34)."


"Dialogprocessen, der gennemføres de kommende måneder, består af tre spor:

1. En række dialog- og debatmøder rundt om i landet om udvalgte temaer. Dialogmøderne vil blive mål rettet mod forskellige parter.
Vi ønsker at bringe både borgere, erhvervsliv, NGO’er, kommuner og staten sammen for at give bud på tiltag, der kan medvirke til mere bæredygtig adfærd.

2. En bred, åben debat via Miljøministeriets bæredygtighedshjemmeside http://www.baeredygtig-udvikling.mim.dk/.
For alle interesserede vil der være mulighed for at kommentere oplægget, deltage i debatten og i fastlagte perioder debattere direkte med miljøministeren. Der vil altså være flere muligheder for at bidrage med gode ideer til handling både for den enkelte og for andre.

3. En skriftlig høring om dette oplæg, hvilket vil give alle berørte organisationer og parter en formel mulighed for at deltage."

Ingen kommentarer: