onsdag, november 19, 2008

Ph.D Stipendier Uddannelse for Bæredygtig Udvikling:

To ph.d. stipendier i pædagogiske problemstillinger i forhold til klimaforandringer og bæredygtig udvikling

Ansøgningsfristen er fredag 2. januar 2009

Ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Campus København opslås to ph.d. stipendier knyttet til Institut for Didaktik og Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik.

Stipendieprojekterne vil udgøre selvstændige ph.d. projekter, som vil kunne trække på og samvirke med et igangværende internationalt, komparativt forskningsprojekt – ’Climate Change and Sustainable Development: The Response from Education’ – som DPU koordinerer og udfører inden for International Alliance of Leading Education Institutes. Se nærmere om IALEI og dette projekt på: http://intlalliance.org/ og http://www.dpu.dk/site.aspx?p=12843

Projekterne skal formuleres inden for området ”klimaforandringer og bæredygtig udvikling som pædagogisk udfordring”. De kan således eksempelvis omhandle:

Forholdet mellem universelle dannelsesforestillinger og kulturel diversitet inden for området Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Komparativ undersøgelse af ligheder og forskelle i nationale udmøntninger af begrebet om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, herunder i curriculumbeskirvelser og uddannelsespolitikker.

Klimaforandringer og bæredygtig udvikling som didaktisk udfordring. Fx udfordringer knyttet til forandringer i vidensudvikling, styre- og deltagelsesformer i samfundet. Eller med fokus på pædagogiske teori om handlekompetence, participation, entrepreneurship eller mental ownership.

Evaluering af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Det kan fx handle om, hvad der tæller som evidens i forskellige udformninger, om evalueringers bidrag til evidens om effekt og udbytte, eller om evaluering som produktion af social robust viden.

Projekterne kan ligge inden for følgende områder: folkeskole-, ungdoms-, og universitetsuddannelse samt folkeoplysning. Projekterne skal formuleres, så de ligger inden for Institut for Didaktiks institutbeskrivelse: Institut for Didaktik beskæftiger sig med den målrettede stimulering af læring i forholdet mellem undervisere eller formidlere, lærende og et mere eller mindre givet stof. Se evt. uddybning på: http://www.dpu.dk/site.aspx?p=12372

Generelle oplysninger om stillingerne
Stipendiaterne vil blive indskrevet som ph.d.-studerende ved DPU. Ansøgere gøres opmærksomme på, at stipendiater har pligt til at udføre arbejdsopgaver for universitetsskolen, efter dennes anvisning, i et omfang der ved ansættelse i tre år svarer til i alt 810 arbejdstimer. Heri vil indgå undervisnings- og formidlingsopgaver. Der vil blive stillet kontorfaciliteter til rådighed.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til protokollat til overenskomst for akademikere i staten om ph.d.-stipendiater.

Ansøgningen skal indeholde:
Udfyldt ansøgningsskema (findes på ph.d.-skolens hjemmeside)
En projektbeskrivelse på højst 5 sider skrevet på dansk eller engelsk (se vejledning på ph.d.-skolens hjemmeside)
Et udførligt CV, herunder information om og dokumentation for tidligere ansættelse, forsknings- og undervisningserfaring, kopi af eksamensbeviser, evt. anbefalinger og udtalelser
En publikationsliste, der angiver titel, evt. medforfattere, sidetal og publikationsår og –sted
Publikationer (højst 5). Disse vedlægges ansøgningen i 3 eksemplarer
En liste over samtlige bilag, der medsendes ansøgningen. Hvert bilag nummereres og mærkes med ansøgerens navn.

Yderligere oplysninger om stipendierne fås ved henvendelse til leder af forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Bjarne Bruun Jensen, tlf. 8888 9138, e-mail bjbj@dpu.dk, eller ph.d.-skoleleder Anne Holmen, tlf. 8888 9869, e-mail anho@dpu.dk.

Studievejledning for ph.d.-uddannelsen ved DPU findes på ph.d.-skolens hjemmeside: http://www.dpu.dk/site.aspx?p=201

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. Ansøgere vil kunne blive indkaldt til samtale.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er fredag 2. januar 2009. Ansøgningen mærket ”Ph.d.-ansøgning – nr. 2056” med både ansøgning og bilag i 3 eksemplarer stiles til dekanen for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Lars Qvortrup, og sendes til:

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Århus Universitet
Løn og Personale
Tuborgvej 164
2400 København NV

Ingen kommentarer: